Gramaxo Foundation

DesignMacedo Cannatà

Main sponsors:
Sponsors:

Gramaxo Foundation

  • Out on JUL. 2023

Álvaro Siza Vieira

João Gomes da Silva

Nuno Miguel Borges

Álvaro Siza Vieira interview

Peter Testa

On site: Siza office

Eduardo Souto de Moura

Jorge Figueira

Álvaro Siza: marble and copper

Manuel Aires Mateus

Álvaro Siza | Gramaxo Foundation

António Júlio Duarte

Photographic essay

  • Out on JUL. 2023

DesignMacedo Cannatà

Main sponsors:
Sponsors: